Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Andrzej Kądziela Biuro Projektowo-Usługowe Prokowan II, Januszowice 130, 32-090 Słomniki, NIP: 6820000605 (dalej: Firma) przetwarza dane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”) i dane te mają charakter danych osobowych.

W świetle powyższego zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 RODO informuję że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Andrzej Kądziela Biuro Projektowo-Usługowe Prokowan II, Januszowice 130, 32-090 Słomniki, NIP: 6820000605. Z Firmą możecie się Państwo kontaktować drogą e-mailową pod adresem e-mail: biuro@prokowan2.pl; za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Januszowice 130, 32-090 Słomniki, bądź osobiście w siedzibie Firmy.

2) przetwarzamy Państwa dane osobowe ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, którą zawarliśmy lub na Państwa wniosek planujemy zawrzeć.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Państwa dane przetwarzane będą również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest:

  • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
  • prowadzenie analiz statystycznych;
  • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

3) odbiorcą Państwa danych osobowych będą:

  • nasi pracownicy upoważnieni przez Firmę;
  • firmy z którymi zawarliśmy umowy na powierzenie przetwarzania danych osobowych, które wspierają nas w świadczeniu Wam usług:
  • inni odbiorcy tacy jak: ubezpieczyciele, kurierzy, banki;

4) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,

6) posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody jeśli przetwarzanie odbywało się na jej podstawie ( art. 6 ust. 1
lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a).

7) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie, iż przetwarzanie Waszych danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji niniejszego wniosku. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy;

9) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).